Διευθύνσεις & Τμήματα

 

Η Διοίκηση 2ης Υγειονομικης περιφερειας Πειραιως και Αιγαιου συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Γραφεία:

 

A.Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αρμοδιότητα για το σχεδιασμό των πολιτικών παροχής υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία κατανέμεται στα τμήματα της, ως εξής:

α)   Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταγράφει και αναλύει τα επιδημιολογικά, κοινωνιολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο σημείο απαραίτητο για τη χάραξη της πολιτικής υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Περιφέρεια και με βάση τα στοιχεία αυτά, εκπονεί και επικαιροποιεί τον Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Υγειονομικής Περιφέρειας.

β)   Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας,

Το Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας υποστηρίζει τους ΦΠΥΥKA της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθούν σε διαδικασίες πιστοποίησης και διαπίστευσης.

γ)   Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

1. Διαχειρίζεται κονδύλια ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προέρχονται από χρηματοδότηση αντίστοιχων επιστημονικών προτάσεων εργαζομένων στο Ε.Σ.Υ. και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Η διαχείριση αυτή γίνεται μέσω Ειδικού λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (EΛKEA). Η σύσταση, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, ελέγχου και διαχείρισης και η ρύθμιση του τρόπου ανάληψης και διάθεσης των κονδυλίων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη λειτουργία του Λογαριασμού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Προκηρύσσει και χρηματοδοτεί από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού ερευνητικά, αναπτυξιακά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό.

3. Μεριμνά για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων και ευρεσιτεχνιών, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πηγή ΕΣΔΑ


 Β.Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης,

Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης είναι αρμόδια για την υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας της ΥΠΕ και των εποπτευόμενων ΦΠΥΥKA. Η αρμοδιότητα αυτή κατανέμεται στα τμήματα της ως ακολούθως:

α)   Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,

1. Συντάσσει τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό, Ισολογισμό της Y.ΠE. και έχει όλες τις αρμοδιότητες οικονομικής υποστήριξης των Διευθύνσεων της. Ειδικότερα: Μεριμνά για την εκκαθάριση και την καταβολή των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της Υ.ΠΕ. και διενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές, τηρεί τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς και μεριμνά για την εκκαθάριση και καταβολή των λειτουργικών και λοιπών δαπανών της.

2. Παρακολουθεί και παρεμβαίνει στη σύνταξη των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών των ΦΠΥΥKA της Περιφέρειας και μεριμνά για τον έλεγχο της εκτέλεσης των ανωτέρω προϋπολογισμών σε μηνιαία και ετήσια βάση.

3. Ελέγχει τους Απολογισμούς και Ισολογισμούς των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

4. Αξιολογεί τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ΦΠΥΥKA της ΥΠΕ.

5. Μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής από τους ΦΠΥΥKA της ΥΠΕ.

6. Διεκπεραιώνει τη διαδικασία χορήγησης και πληρωμής των επιχορηγήσεων που δίνονται από τη Διοίκηση της Υ.ΠΕ. στους εποπτευόμενους φορείς της.

7. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία των εποπτευόμενων ΦΠΥΥΚΑ.

β) Τμήμα Προμηθειών.

1. Διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τις προμήθειες της Υ.ΠΕ.

2. Συγκεντρώνει τα Προγράμματα Προμηθειών όλων των ΦΠΥΥKA της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, και τα αξιολογεί, ελέγχει και ενοποιεί. Επίσης, μπορεί να διενεργεί διαγωνισμούς κατά τις κείμενες διατάξεις.


Γ.Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία κατανέμεται στα τμήματα ως ακολούθως:

α)   Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων,

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων είναι αρμόδιο για:

1. το σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που έχουν οι ΦΠΥΥΚΑ της Υ.ΠΕ.,

2. τη μέριμνα για τις διαθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις και εν γένει μετακινήσεις του αναγκαίου προσωπικού προς κάλυψη δημιουργούμενων αναγκών, ανάμεσα στους ΦΠΥΥΚΑ της Υγειονομικής Περιφέρειας,

3. την παρακολούθηση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Υ.ΠΕ..

β) Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών,

Το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη συμμετοχή του προσωπικού της Y.ΠE, και των ΦΠΥΥΚΑ σε αυτές

γ) Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων μεριμνά για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της Υ.ΠΕ. και των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας


Δ.Διεύθυνση Πληροφορικής

Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για την υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υ.ΠΕ. και του δικτύου των μονάδων της ΠΦΥ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής,

β) Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής


Ε.Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

Το έργο της Υπηρεσίας συνίσταται:

  • Στον έλεγχο, εποπτεία και συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών των Μονάδων περιοχής ευθύνης της ΥΠΕ.
  • Στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προϊόντων, μηχανημάτων και υπηρεσιών, κινητών και ακινήτων πραγμάτων από τη Διοίκηση της ΥΠΕ και των Μονάδων ευθύνης της.
  • Στη σύνταξη μελετών, εισηγήσεων, τεχνικών εκθέσεων και γνωματεύσεων, για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα, που αφορά οποιοδήποτε κινητό και ακίνητο στοιχείο, που ανήκει ή πρόκειται να αποκτηθεί από την ΥΠΕ και τους Φορείς ευθύνης της, κατόπιν αιτήματος του Διοικητού αυτής ή του Δ.Σ. των Φορέων περιοχής ευθύνης της ΥΠΕ.
  • Στην εκτέλεση τεχνικών έργων, στην επισκευή και τη συντήρηση όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και των Φορέων περιοχής ευθύνης της ΥΠΕ.
  • Στη συμμετοχή της Υπηρεσίας ή υπαλλήλων αυτής σε Επιτροπές κατάρτισης αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, κατάρτισης κτιριολογικών προγραμμάτων, αξιοποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΥΠΕ και των Φορέων αυτής, σε διαγωνισμούς για την προμήθεια πάσης φύσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων.
  • Στον έλεγχο, επίβλεψη και παραλαβή κάθε τεχνικού έργου και προμήθειας υπηρεσιών, μηχανημάτων, κινητών και ακινήτων στοιχείων.

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, που έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την ορθολογική χρήση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

-Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την αξιοποίηση και την αξιόπιστη λειτουργία του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

-Παρέχει Τεχνική υποστήριξη στα θέματα προμηθειών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διοίκησης της ΥΠΕ.

-Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την ανάθεση και επίβλεψη συμβάσεων συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

-Γνωμοδοτεί, εισηγείται και συντάσσει προδιαγραφές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

-Όπου απαιτείται από τον νόμο 3329/2005 θα προβαίνει στις αντίστοιχες εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις προς τον Διοικητή ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΥΠΕ.

β) Τμήμα Έργων,

Το Τμήμα Έργων, είναι υπεύθυνο για την δημοπράτηση, εκτέλεση, επίβλεψη, και την παραλαβή έργων των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α’/2005) «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και των σχετικών διατάξεων περί «Δημοσίων Έργων» και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Ελέγχει και εποπτεύει τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων, συντήρησης, ανανέωσης, επέκτασης και βελτίωσης των κτιριακών-οικοδομικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δικτύων και συστημάτων Πληροφορικής των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

-Παρέχει τεχνική υποστήριξη στα θέματα προμηθειών-εξοπλισμού στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της ΥΠΕ, για τον απαραίτητο οικοδομικό, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, των ανταλλακτικών συντήρησης και των απαραιτήτων αναλωσίμων υλικών λειτουργίας των οικοδομικών αλλά και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

-Γνωμοδοτεί για τις αναθέσεις και τις επιβλέψεις συμβάσεων συντήρησης (προληπτικής-επανορθωτικής) των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ, όπου απαιτείται.

-Γνωμοδοτεί για την ικανοποιητική και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς λειτουργία, την εισήγηση ανανέωσης ή βελτίωσης, όπου απαιτείται, του μόνιμου εξοπλισμού μαγειρείων (Γραφείο Διατροφής), του μόνιμου εξοπλισμού Πλυντηρίων-σιδερωτήριων (Γραφείο Ιματισμού), του λοιπού μόνιμου και κινητού εξοπλισμού καθώς και του κινητού και μόνιμου Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

-Όπου απαιτείται από τον νόμο 3329/2005 θα προβαίνει στις αντίστοιχες εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις προς τον Διοικητή ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΥΠΕ.

γ) Τμήμα Μελετών,

Το Τμήμα Μελετών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

-Προβαίνει στις αντίστοιχες εισηγήσεις - γνωμοδοτήσεις προς τον Διοικητή ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΥΠΕ, συντάσσει προδιαγραφές, εκπονεί μελέτες και μεριμνά για ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών κλπ. που αφορούν έργα επεκτάσεων, επισκευών ανακαινίσεων και αναδιαρρυθμίσεων κλπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μελετών των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

-Την διαδικασία εκδόσεως οικοδομικών αδειών.

-Την κτηματογράφηση ή τον έλεγχο κτηματογράφησης και την τήρηση αρχείου της ακίνητης περιουσίας.

-Τη σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματος.

Τον σχεδιασμό και προγραμματισμό για την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης. Επίσης κάνει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΥΠΕ σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία και την Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης για την αποδοχή κληροδοτημάτων κ.λπ. καθώς και την διενέργεια αυτοψιών, μετρήσεων και εκτιμήσεων, προς υποστήριξη των συμφερόντων της ΥΠΕ και των ΦΠΥΥΚΑ της.


ΣΤ.Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα,

α) Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας,
β) Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας,
γ) Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

 


Ζ. Γραφείο Διοικητή


Η. Νομικό Γραφείο


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33