Σύντομη Περιγραφή

Περίληψη

Η συνεχής, υψηλή ζήτηση για ιατρικό οξυγόνο έχει ως αποτέλεσμα υψηλές δαπάνες για την προμήθεια του, δαπάνες που συνιστούν σημαντική πηγή επιβάρυνσης για τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Η δαπάνη αυτή γίνεται δραματικά υψηλότερη για απομακρυσμένα νοσοκομεία, καθώς γι' αυτά η προμήθεια του οξυγόνου επιβαρύνεται από τα – ιδιαίτερα υψηλά – έξοδα μεταφοράς, εκτοξεύοντας την τελική τιμή σε όρια εκτός των εγκεκριμένων του παρατηρητηρίου τιμών, με αποτέλεσμα πέραν του ιδιαίτερα υψηλού κόστους, τα νοσοκομεία να κινδυνεύουν με έλλειψη ιατρικού οξυγόνου. Η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής οξυγόνου θα συμβάλει στη σημαντική περιστολή του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων και θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V‐A Ελλάδα – Κύπρος και ιδιαίτερα στον άξονα προτεραιότητας: «2. Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές», θεματικό στόχο: «4γ. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και στον τομέα της στέγασης» και ειδικό στόχο: «2.1. Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια» το Υπουργείο Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να προχωρήσει στην εγκατάσταση γεννητριών παραγωγής ιατρικού οξυγόνου σε τέσσερα νοσοκομεία νησιών του Αιγαίου και σε τρία Νοσοκομεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας InterregV-AΕλλάδα – Κύπρος υπογράφηκε σύμβαση στις 3 Ιανουαρίου του 2018 μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και των Δικαιούχων (2η Υπε Πειραιώς και Αιγαίου ως Κύριο Δικαιούχο και Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας Κύπρου) συνολικού προϋπολογισμού για την εγκεκριμένη πράξη ύψους 1.826.300,00.

Ακολούθησε τροποποίηση της σύμβασης ως προς το συνολικό προϋπολογισμό της εγκεκριμένης πράξης, με το τελικό ποσό να ανέρχεται πλέον στα 2.376.300,00€, επεκτείνοντας έτσι πέραν της αρχικής πρότασης του Υπουργείου Υγείας Κύπρου για την εγκατάσταση γεννητριών οξυγόνου σε ένα νοσοκομείο, σε άλλα δύο νοσοκομεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το έργο αποτελείται από τα εξής πέντε (5) Πακέτα Εργασίας:

­      1ο Πακέτο Εργασίας με τίτλο «Διαχείριση και Συντονισμός έργου» και ημερομηνία έναρξης 14/12/2018 και ημερομηνία λήξης 13/06/2020.

Αντικείμενο του 1ου πακέτου εργασίας είναι η παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στην υποστήριξη της εν λόγω Πράξης. Συγκεκριμένα τα παραδοτέα αφορούν στο σύνολο των ενεργειών διαχείρισης και συντονισμού του έργου, δηλαδή την προετοιμασία «Συναντήσεων Διαχείρισης και Συντονισμού» που αφορούν όλες εκείνες τις ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την ορθή υλοποίηση του έργου καθώς και την υποστήριξη της 2ης ΥΠΕ για τον συντονισμό και την διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

­      Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών «Διενέργεια Πρωτοβάθμιων Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων» με ημερομηνία έναρξης 08/10/2019 και ημερομηνία λήξης, την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης.

Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η διενέργεια πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων για την επαλήθευση των δαπανών του έργου από τον Επαληθευτή.

­      2ο Πακέτο Εργασίας με τίτλο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» και ημερομηνία έναρξης 19/06/2019 και ημερομηνία λήξης 14/02/2020.

Αντικείμενο του 2ου πακέτου εργασίας είναι η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την «Δημοσιότητα και Πληροφόρηση» του έργου. Συγκεκριμένα τα παραδοτέα αφορούν (έγχρωμη αφίσα, ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου, συνέντευξη τύπου, δελτία τύπου, έκθεση προβολής του έργου ΟΞΥΓΟΝΟ και των δράσεων της 2ης ΥΠΕ μέσω των SocialMedia κ.α.).

­      3ο Πακέτο Εργασίας με τίτλο «Μελέτη – Προμήθεια και Εγκατάσταση των Μονάδων Παραγωγής Οξυγόνου» και ημερομηνία έναρξης 10/01/2019 και ημερομηνία λήξης 06/12/2019.

Αντικείμενο του 3ου πακέτου εργασίας είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής αερίου Ο2 καθαρότητας 93±3%, σε τέσσερα (4) νησιωτικά νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ. Τα νοσοκομεία στα οποία εγκαταστάθηκαν οι μονάδες παραγωγής οξυγόνου είναι τα εξής: Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», Γ.Ν. Σάμου «Αγ. Παντελεήμων», Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» και το Κ.Θ. – Κ.Υ. Λέρου.

­      4ο Πακέτο Εργασίας με τίτλο «Διοργάνωση Σεμιναρίων – Εκπαιδεύσεων» και ημερομηνία έναρξης 31/07/2020 και ημερομηνία λήξης 28/02/2021.

Αντικείμενο του 4ου πακέτου εργασίας είναι η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για το ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό των Νοσοκομείων με σκοπό την βέλτιστη απόδοση του εξοπλισμού καθώς και η εκπόνηση αναφοράς που θα περιγράφει την σε πολλά επίπεδα συνεργασία μεταξύ των φορέων υλοποίησης και των τελικών αποδεκτών που είναι οι τοπικές κοινωνίες.

­      5ο Πακέτο Εργασίας με τίτλο «Επανασχεδιασμός της λειτουργίας των Μονάδων Παραγωγής Οξυγόνου» και ημερομηνία έναρξης 31/07/2020 και ημερομηνία λήξης 28/02/2021.

Αντικείμενο του 5ου πακέτου εργασίας είναι η Μελέτη επανασχεδιασμού λειτουργίας μονάδων και η Μελέτη για την έρευνα κα το αντίκτυπο των επεμβατικών δράσεων.

Η Μελέτη επανασχεδιασμού, περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το Έργο. Η πρόταση αναφέρεται στη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του Έργου, όπως παρουσιάζονται στην παρούσα Διακήρυξη, στα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν και στον τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπισθούν.

Όσον αφορά την Μελέτη για την έρευνα και το αντίκτυπο των επεμβατικών δράσεων ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

Εκπόνηση αναφοράς σεναρίων με γνώμονα την ιδεατή λειτουργία των μονάδων παραγωγής οξυγόνου, την ποιότητα περιβάλλοντος των προορισμών των εταίρων, την ελκυστικότητα τους κ.α..

Εκπόνηση αναφοράς ως προς την αξιοποίηση της τεχνικής γνώσης που θα συσσωρευτεί σε θέματα ενέργειας (τεχνικές οδηγίες, συντονισμό και διαπραγματεύσεις με διάφορους φορείς).

Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου δύναται να ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της Πράξης εντός του Φεβρουαρίου 2021.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33