07.04.2023 Δ1/2023 (επαναληπτικός διαγωνισμός Δ11/2022)

07.04.2023 Δ1/2023 (επαναληπτικός διαγωνισμός Δ11/2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1/2023

(επαναληπτικός διαγωνισμός Δ11/2022)

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών
εντομοκτονίας - μυοκτονίας και οφιοαπώθησης (όπου απαιτείται) στις εγκαταστάσεις των μονάδων υγείας των νησιωτικών περιοχών
αρμοδιότητας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, (CPV 90921000-9), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 164.920,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 133.000,00€,ΦΠΑ:31.920,00€). (3 τμήματα)

ΤΜΗΜΑ 1 : «Μονάδες Υγείας Β.Αιγαίου», εκτιμώμενης αξίας
42.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 52.080,00 € με ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 2 : «Μονάδες Υγείας Δωδεκανήσων», εκτιμώμενης αξίας
43.000,00 € άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 53.320,00 € με ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 3 : «Μονάδες Υγείας Κυκλάδων», εκτιμώμενης αξίας
48.000,00 € άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 59.5200,00 € με ΦΠΑ.

Δείτε το αρχείο εδώ…

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33