Ταυτότητα ΕΛΚΕΑ

Ε.Λ.Κ.Ε.Α.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης

Σκοπός Λειτουργίας Ε.Λ.Κ.Ε.Α.

 

Σκοπός της λειτουργίας του ειδικού αυτού λογαριασμού είναι η αξιοποίηση  κονδυλίων  προερχόμενων  από την υλοποίηση  χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την χρηματοδότηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη στόχων Υγείας του πληθυσμού της Περιφέρειας ή και γενικότερου ενδιαφέροντος.

Νομικό Πλαίσιο

 

Η σύσταση  Ειδικού Λογαριασμού  Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας προβλέπεται από τις διατάξεις  του άρθρου 4 του Νόμου  3329/2005.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 3329/2005 σε κάθε Δ.Υ.ΠΕ. προβλέπεται Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης . Στις  αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου είναι να:

 

1) Διαχειρίζεται κονδύλια ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προέρχονται από χρηματοδότηση αντίστοιχων επιστημονικών προτάσεων εργαζομένων στο Ε.Σ.Υ. και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Η διαχείριση αυτή γίνεται μέσω Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ).

 

2) Προκηρύσσει και χρηματοδοτεί από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού ερευνητικά, αναπτυξιακά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό.

 

3) Μεριμνά για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων και ευρεσιτεχνιών, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Με την υπ’ αρ. ΔΥ5γ/Γ.Π. Οικ. 75762/18-7-2005 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε εφαρμογή του προαναφερόμενου Νόμου συστάθηκαν οι Ε.Λ.Κ.Ε.Α και καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, ελέγχου και διαχείρισης καθώς επίσης ο τρόπος ανάληψης και διαχείρισης των κονδυλίων του.

 

 

 

 

 


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33